Dobór, montaż, obsługa i utylizacja kotła powinna przebiegać w sposób dokładnie opisany w instrukcji danego kotła; poniżej zaprezentowano skrót kluczowych informacji.

Montaż i obsługa kotła polegają na (m.in.):

  1. Wniesieniu kotła do kotłowni na jego docelowe miejsce pracy, montaż stopek regulacyjnych oraz jego prawidłowym wypoziomowaniu. Jeżeli do wniesienia kotła konieczny był demontaż podajnika należy w sposób prawidłowy podłączyć wszystkie wtyczki elektryczne służące do zasilania odbiorników elektrycznych oraz czujników.
  2. Prawidłowy podłączeniu czopucha do przewodu kominowego z uwzględnieniem jego izolacji termicznej jeżeli przyłącz jest dłuższy niż 40cm
  3. Podłączeniu hydraulicznym kotła według wcześniej wykonanego projektu kotłowni ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących montażu w układzie otwartym/ zamkniętym
  4. Podłączeniu elektrycznych odbiorników takich jak pompy układu CO oraz CWU, siłownika zaworu 4D, sterownika pokojowego, czujnika pogodowego oraz pakietu ECONET, szczegółowe informacje znajdują się w załączonych instrukcjach.
  5.  Sprawdzeniu działania poszczególnych elementów elektrycznych kotła oraz instalacji takich jak podajnik, wentylator, pompy CO, CWU, sprawdzeniu podpięcia siłownika zaworu 4D w szczególności kierunków zamykania i otwierania.
  6. Zalaniu i prawidłowym odpowietrzeniu kotła oraz instalacji CO oraz CWU.
  7. Zasypaniu kotła palilwem oraz jego pierwszym uruchomieniu połączonym z przeszkoleniem osoby odpowiedzialnej za obsługę kotła. Przeszkolenie powinno zawierać wiedzę z zakresu obsługi kotła, jego czyszczenia, konserwacji  oraz sterowania. W przypadku stosowanych przez firmę SEKO sterowników nie ma konieczności zmian parametrów pracy dla kotłów opalanych węglem kamiennym (są one zaprogramowane fabrycznie), w kotłach peletowych należy zwrócić uwagę na „przeważenie paliwa”
  8. Wypełnieniu dokumentów dostarczonych z kotłem takich jak Pierwsze uruchomienie, opis stanu kotłowni oraz instalacji, w przypadku spełnienia wytycznych dotyczących wydłużonej gwarancji konieczne jest odesłanie skanu bądź kserokopii tych dokumentów do siedziby firmy SEKO
  9. bieżącej obsłudze i konserwacji urządzenia – w tym czyszczeniu kotła.

Kocioł z osprzętem elektrycznym podlega Dyrektywie Europejskiej 2002/96/E dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w związku z tym na tabliczce znamionowej umieszczone jest oznaczenie zgodne z w/w dyrektywą (przekreślony kosz) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zastosowane w produkcji kotła elementy zostały wykonane z materiałów, które swój stan skupienia oraz aktywność chemiczną zmieniają w temp. znacznie przewyższającej temperatury możliwe do osiągnięcia przy normalnej pracy kotła. Materiały zastosowane do wykonania urządzenia nie emitują szkodliwych dla otoczenia substancji nawet w warunkach przewyższających warunki normalnej pracy kotła.

W celu utylizacji kotła należy zużyte urządzenie oddać do specjalistycznej jednostki utylizacji, zgodnie z obecnie obowiązującymi szczegółowymi przepisami kraju przeznaczenia. Elementy zabezpieczające kocioł na czas transportu: folia, worki, tworzywa sztuczne należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.

Kocioł SEKO wyposażony jest w sprzęt elektroniczny podlegający selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (znak przekreślonego kosza umieszczony na tabliczce znamionowej).

Konstrukcja stalowa kotła podlega zbiórce odpadów – złom stalowy. Przed złomowaniem należy odłączyć sterownik, wentylator, motoreduktor oraz przewody zasilające.

Materiały izolacyjny (np. wełna mineralna, szczeliwo, izolacja termiczna) należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów. Miejsce zbiórki odpadów powinno być określone przez odpowiednie służby miejskie lub gminne.

Przy demontażu kotła należy zachować środki ostrożności i bezpieczeństwa poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi ręcznych i mechanicznych jak i środków ochrony osobistej /rękawice, ubranie robocze, fartuch, okulary itp./.

 

 

maxx_pelet_agropelet_ecodesign

Maxx Pelet

kotły na pelet i agropelet
maxx_antracyt_ekogroszek_ecodesign

Maxx LE

kotły na ekogroszek lub antracyt
bawaria_koks_ekogroszek_ecodesign

BAWARIA K5

kotły na ekogroszek lub koks
piata_klasa_certyfikat_ecodesign

Więcej czasu dla Ciebie.

Kotły SEKO wyposażyliśmy w szereg innowacyjnych rozwiązań – wszystko po to żeby oszczędzić Twój czas.. i pieniądze.

Innowacyjne kotły grzewcze SEKO