Notka prawna

Zastrzeżenia prawne i zasady korzystania z serwisu www

 

Zastrzeżenia ogólne

2004-2015 Copyright © SEKO

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody SEKO z siedzibą w Dębicy jest niedozwolone.

Poniżej przedstawiamy warunki korzystania z serwisu internetowego www.seko.pl .
Użyty w niniejszym tekście jak i stronie internetowej zwrot SEKO oznacza jedno z dwóch przedsiębiorstw produkujących kotły grzewcze korzystając ze znaku firmowego przedsiębiorstwa „Kotły Centralnego Ogrzewania SEKO” z siedzibą w w Dębicy przy ul. Transportowców 12, 39-200 Dębica.
Zasady ponoszenia odpowiedzialności

Pod pojęciem strony rozumie się serwis internetowy kompleksu „SEKO” wraz ze wszystkimi stronami i podstronami, które podobne jak mini prezentacje znajdujące się w obrębie strony (wykonane w technologii Marcromedia Flash, HTML, DHTML i innymi) – stanowią integralną część całego serwisu.

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie są wyczerpujące i mogą się okazać niedokładne lub nieaktualne lub niezgodne ze stanem faktycznym pomimo naszych starań. Biorąc powyższe pod uwagę SEKO nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości co do informacji zawartych na niniejszej stronie.

Zawartość niniejszej strony jest jedynie ogólną prezentacją gamy naszych produktów oraz usług i nie stanowi w żadnym wypadku oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Osoba korzystająca z informacji zawartych na niniejszej stronie i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko.
SEKO nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych. Równocześnie będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści niniejszej strony, kierując swoje uwagi i/lub zapytania poprzez formularz kontaktowy.

SEKO nie odpowiada również za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron, które umożliwiły dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, do których możecie Państwo uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej. SEKO nie ponosi również odpowiedzialności za żadną z ww. stron jak również za odesłania (linki), które zawarte są na ww. stronach.

Ewentualne odesłania (linki) do stron internetowych osób trzecich, znajdujące się na naszej stronie są wynikiem naszego działania w dobrej wierze i a także opartego na niej przekonania, iż zawartość tych stron pozostaje w związku z naszą stroną. Nie oznacza to, iż SEKO dokonała oceny (przeglądu) lub akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości – zastrzegamy, iż w niektórych przypadkach odesłania (linki) mogą powodować połączenie nawet ze stronami osób trzecich, zwierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera niniejsza strona lub, które są prezentowane przez SEKO.

Żadna z informacji zawartych na naszej stronie nie stanowi oferty lub zaproszenia do rokowań w imieniu lub na rzecz SEKO w rozumieniu przepisów prawa.

Prawo autorskie i znaki towarowe

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Dozwolone jest Kopiowanie niniejszej strony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każdy inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione.
Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz:

seko

 

SEKO. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo jest znakiem towarowym, zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym za zgodą SEKO.

Umieszczenie odniesienia do naszej strony na innej stronie internetowej wymaga pisemnej zgody SEKO

Strona może zawierać materiały do których prawa autorskie mogą posiadać osoby trzecie. W przypadku stwierdzenia faktu wykorzystywania przez serwis takich materiałów prosimy o kontakt – a zostaną one usunięte ze strony.
Prawo właściwe

Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji, za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania. W pozostałym zakresie niniejsze warunki i zasady pozostają w mocy i wywierają skutki prawne.
Zastrzeżenia odnośnie prezentowanych na stronach www treści dot. produktów i ich opisów

Dokładamy wszelkich starań aby treści prezentowane w serwisie internetowym były zawsze aktualne. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wprowadzania zmian w ofercie, konstrukcji urządzeń, które to zmiany mogą zostać nieuwzględnione w serwisie www.

Wszelkie wymiary urządzeń podawane na stronach serwisu są wielkościami średnimi prezentowanymi dla orientacji Użytkownika serwisu.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego doboru danego kotła przez Użytkownika.
Niezapowiedziane wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z serwisem. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do działalności SEKO (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez ewentualnego sponsora wspierającego seko.pl .
Uwagi

Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek zapytania lub uwagi dotyczące działania niniejszej strony, prosimy o kontakt z SEKO.

Translate »